Svátek „pálení čarodějnic“ se kvapem blíží, a proto vám přinášíme doporučení a rady od našich hasičů, jak si tento svátek užít bez újmy na zdraví a majetku.

Pokud se chystáte „oslavit“ čarodějnice, nezapomeňte na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně, v neposlední řadě na opatrnost a nepodcenění síly ohně.

Kdy tento lidový zvyk vznikl, co měl symbolizovat a koho oslavovat

Historikové se v názorech na tyto otázky různí, ale mnohé prameny mají jedno pravdivé jádro. Jedná se o pohanský zvyk zavlečený na naše území pravděpodobně Kelty. Jeho význam můžeme hledat hlavně ve spojitosti s ukončením zimy a příchodem jara. Zima byla spojována s představou zlých mocností a duchů.

Po svátku Filipa a Jakuba (dle starého kalendáře 1. května) se vyháněl dobytek na pastvu a jeho hlavní obživu bylo třeba ochránit před uhranutím. Proti zlu se bojovalo za pomocí plamene, a tak se před vyháněním stád pálili ohně – tzv. „Kult ochrany stád“. Na nich se spaloval všechen nepořádek, který se během zimy nahromadil v okolí příbytků.

Ve středověku se toto zlo vtělilo do podoby čarodějnic, které představovaly zlé moci. Odtud dnešní pojmenování „pálení čarodějnic“.

Zákonná nařízení

Zákon o požární ochraně (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl požár.

V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč. Pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů, včetně přijatých protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Přičemž musí dbát jeho pokynů.

HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.

V případě zanedbání této zákonné povinnosti pak hrozí nemalé sankce a pokuty mohou dosáhnout až do výše 500 000 korun. Zejména při pálení velkých vater by měl pořadatel celou akci včas oznámit a domluvit se například i na přítomnosti dobrovolných hasičů ze své obce.

Každopádně i v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, hasiči doporučují celou akci dopředu oznámit hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje. Pro ohlášení pálení existuje také jednoduchá aplikace na internetu či webu obce nebo HZS LK.

Místo pro pálení čarodějnic musí být bezpečné a pečlivě vybrané

Např. v lese lze rozdělávat oheň jen na k tomu vyhrazených místech, podle zákona by mělo být místo pálení vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi apod.

Oheň nezakládejte ani pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo rašelině, ani v blízkosti stohů (odstup minimálně 100 m), seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti lidí každoročně vznikají stovky požárů. Pro rozdělávání ohně je naopak ideální hliněný podklad.

Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od budov, neboť kvůli odletujícím jiskrám či žhavým uhlíkům z vysoké vatry hrozí např. zapálení střechy. Pro zajímavost lze v této souvislosti připomenout nařízení platné z doby Josefa II., kdy bylo povoleno pouze jedno obecní ohniště za vsí v bezpečné vzdálenosti od nejbližšího stavení.

Ohniště by mělo být zbaveno všech hořlavých materiálů (včetně kořenů a kořínků) a bezpečně odděleno od okolí (např. kameny, pískem). V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit od okolí pruhem širokým až jeden metr.

Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.

Při pálení ohňů by měla být neustále přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být dle §78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi.

Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout

Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání případnému zhroucení hranice do okolí – jinak může dojít k popálení přítomných či ke vzniku požáru.

Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky.

Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je např. použití tzv. PePo – což je pevný podpalovač, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.

Plameny musí být neustále pod kontrolou

Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru, hlídejte ho, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň začal šířit. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.

Nezapomeňte ohniště po skončení pálení důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které např. vítr může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.

Hasiči musí každý rok dohašovat ohniště, která byla po veselici ponechána svému osudu.

Všeho s mírou, skoky přes vatru se mohou proměnit v boj o život

Oslava čarodějnic je již „tradičně“ spojena s nadměrnou konzumací alkoholu, popř. jiných drog. Ovšem zde více než jindy platí – „všeho s mírou“. Kombinace ohně s alkoholem (popř. jinými drogami) je velice nebezpečná. Člověk pod jejich vlivem  ztrácí schopnost jasného úsudku a s ohněm může vyvádět kousky, které velmi snadno skončí tragédií – viz zábava s hořícími poleny apod.

Dalším tradičním obyčejem spojeným s pálením čarodějnic je přeskakování vater. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“

Pokud se na vás vznítí oděv, neutíkejte – tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí být z umělých vláken),    lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popálené místo ihned ponořte do čisté, studené a proudící vody a vyhledejte odbornou pomoc.

Pyrotechnika může být hezká, ale i nebezpečná

Rizikem spojeným s pálením čarodějnic je zábavní pyrotechnika, která se pro tuto příležitost využívá se stále větší oblibou. Světlice, rachejtle, petardy a další pyrotechnické „radůstky“ však mohou být při nesprávném použití velice nebezpečné a mohou snadno způsobit nejen požár a majetkové škody, ale i vážná zranění. Vrcholem neopatrnosti je např. házení pyrotechniky do ohně.

Nebojte se zavolat hasiče

Pokud se oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.

Užijte si poslední dubnový večer bez zbytečného houkání sirén a hasičských vozů!

Za hasičský sbor JPO III. Stráž nad Nisou, Bohdan Kvapil, velitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..